Magic DVD Copier 10.0.1

Magic DVD Copier 10.0.1

Magic DVD Software – 6,4MB – Shareware – Windows
Magic DVD Copier is a very easy and powerful DVD copy software, which can copy DVD movie to blank DVD without any loss of quality, or compress a DVD9 movie to fit on a 4.7 GB DVD. You need only insert your DVD movie and a blank DVD then press Go, everything will happen automatically and complete within 20-60 minutes. You can then enjoy it on any PC or Home DVD Player. And it can also copy DVD movies to hard drive without any loss of quality, you can then enjoy them anytime without DVD discs.

Tổng quan

Magic DVD Copier là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Magic DVD Software.

Phiên bản mới nhất của Magic DVD Copier là 10.0.1, phát hành vào ngày 12/07/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Magic DVD Copier đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,4MB.

Người sử dụng của Magic DVD Copier đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Magic DVD Copier!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Magic DVD Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.